Vragen?
Bel. 0493-712356
 • ASG Workwear
  ASG Workwear

  De groothandel gespecialiseerd in werkkleding, veiligheidsschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen en persoonlijke hygiëne producten.
  Bekijk

 • ASG Workwear
  ASG Workwear

  De groothandel gespecialiseerd in werkkleding, veiligheidsschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen en persoonlijke hygiëne producten.
  Bekijk

 • ASG Workwear
  ASG Workwear

  De groothandel gespecialiseerd in werkkleding, veiligheidsschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen en persoonlijke hygiëne producten.
  Bekijk

 

ASG Workwear

Industrieweg 18

5753 PC Deurne

Tel. 0493-712356

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer: 172.38.561

BTW-identificatienummer: NL 1658.88.738-B01

hierna te noemen: ASG WORKWEAR

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ASG, ASG WORKWEAR, wij of ons: ASG Workwear 

Koper of afnemer: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ASG WORKWEAR en een koper waarop ASG WORKWEAR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ASG WORKWEAR, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. ASG’s website richt zich enkel op afnemers in Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van ASG WORKWEAR producten binnen Nederland. Door via de Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 18 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

 

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1.  Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de ASG WORKWEAR folders, zijn vrijblijvend en binden ASG WORKWEAR niet tenzij anders aangegeven. Deze vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte tenzij anders omschreven. Een bestelling van koper vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door ASG WORKWEAR te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover ASG WORKWEAR een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is ASG WORKWEAR niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van ASG WORKWEAR offerte c.q. orderbevestiging.

3. In offertes c.q. orderbevestigingen van ASG WORKWEAR genoemde levertijden en andere voor door ASG WORKWEAR te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door ASG WORKWEAR opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-,verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

6. ASG WORKWEAR is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7. Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door ASG WORKWEAR zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van ASG WORKWEAR, binden ASG WORKWEAR niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door ASG WORKWEAR expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door ASG WORKWEAR of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

8. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is ASG WORKWEAR gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal ASG WORKWEAR eerst contact opnemen voor toestemming van koper. Indien koper niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal ASG WORKWEAR zorg dragen voor het ophalen van het product en restitutie van het aankoopbedrag.

 

Artikel 4. Monstermodellen.

1. ASG WORKWEAR biedt de koper de mogelijkheid tot het beoordelen van het te leveren product voorafgaand aan de bestelling. Van de door de koper gewenste artikelen zal een monstermodel ter beschikking gesteld worden. 

2: Monstermodellen kunnen retour genomen worden onder de voorwaarden dat deze onbeschadigd, ongebruikt en in de onbeschadigde originele verpakking worden retour gegeven. Bij beschadiging of het niet retour sturen zal het monstermodel in rekening gebracht worden. 

3. Goedgekeurde monsters zullen in de definitieve bestelling verwerkt worden.

4. Indien door ASG WORKWEAR een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 5. Bepalen maten en pasdagen.

1. Het bepalen van de gewenste maten geschiedt door de koper zelf of door ASG WORKWEAR.

2. Indien de klant de maten zelf bepaalt dient deze de maten voor het desbetreffende product te relateren aan de door de leverancier vastgestelde maattabel. Deze zal op aanvraag door ASG WORKWEAR ter beschikking gesteld worden. Ook kan de klant de maten doorgeven aan de door hem opgemeten maten van de drager, deze worden door ASG WORKWEAR vertaalt naar productmaten. De koper hanteert hierbij de door ASG WORKWEAR te verstrekken meetmethode.

3. Indien de maten door ASG WORKWEAR genomen worden kan hiervoor een meetsessie georganiseerd worden op de ASG WORKWEAR-vestiging of op locatie. 

4. Bij meetsessies op locatie dient de koper een daartoe geschikte ruimte ter beschikking te stellen voorzien van legtafels, stoelen en voorziening voor netspanning. 

5. De koper is verantwoordelijk voor de in de ruimte aanwezige producten. Tijdens de meetsessie dient (een vertegenwoordiger van) de koper er op toe te zien dat de meetsessie ordelijk verloopt en ziet toe op vervreemding dan wel beschadiging van de aanwezige artikelen. Opzettelijk veroorzaakte schade en vermissing van artikelen zal bij koper in rekening worden gebracht.

6. ASG WORKWEAR legt bij de meetsessie de namen, artikelen en vastgestelde maten vast en verwerkt deze tot een order. Persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. 

7. Het uitvoeren van een meetsessie geschiedt kosteloos, tenzij tijdens de meetsessie minder dan 50% van het afgesproken aantal kledingdragers is verzuimd. De kosten voor de meetsessie zullen op basis van uren worden verrekend. 

8. Na het goedkeuren van de gestelde maten zal ASG WORKWEAR de maatsessie vertalen in een bestelling. De klant zal hier een bevestiging van ontvangen. 

9. De klant kan een passet van de gewenste producten ter beschikking krijgen. De artikelen worden zo goed mogelijk afgestemd op de mogelijke bestelling van de klant. Bij het tot stand komen van de bestelling worden de benodigde artikelen uit de passet in de bestelling verwerkt. Indien er geen bestelling tot stand komt en de kleding gebruikt is zal een vergoeding in rekening gebracht worden.

 

Artikel 6. Drukwerk en borduringen

1. ASG WORKWEAR biedt de koper de mogelijkheid de kleding te voorzien van opdrukken dan wel borduringen.

2. De kosten voor het aanbrengen van bedrukkingen en borduringen zullen vooraf in de offerte worden opgenomen, met uitzondering van afwijkingen in het standaard drukwerk. Hieronder wordt o.a. verstaan het aanleveren van onjuiste bestanden, het toepassen van extra films of sjablonen en overige niet voorziene kosten. 

3. Logo’s en teksten dienen digitaal te worden aangeleverd. Drukwerk dient te worden aangeleverd in een .eps of een .ai bestand, borduringen dienen in een .jpg bestand te worden aangeleverd. Indien het bestand niet voldoet aan de hier gestelde eisen kunnen opmaakkosten in rekening worden gebracht. 

4. Drukwerk en borduringen welke niet bij ASG WORKWEAR plaatsvinden worden ingepland nadat ASG WORKWEAR de door de koper bestelde goederen compleet heeft ontvangen. Mocht een product een langere levertijd dan 20 werkdagen hebben zal ASG WORKWEAR de overige artikelen vooruitlopend op de nalevering laten bedrukken/borduren waarbij de eventuele extra kosten hiervoor voor rekening van ASG WORKWEAR komen. Indien de koper verzoekt de artikelen eerder af te nemen zullen er bij volgende bedrukkings-/borduringssessies opstartkosten in rekening gebracht worden.

5. Bedrukte en geborduurde kleding kunnen NIET worden geruild of geretourneerd, met uitzondering van kwalitatieve tekortkomingen of een direct na levering vastgestelde tekortkoming aan het geleverde artikel.

 

Artikel 7. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ASG WORKWEAR-vestiging.

2. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 8. Levertijd

1. ASG WORKWEAR streeft er naar de levertijden van de producten zo kort mogelijk te houden. Echter, door ASG WORKWEAR opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper ASG WORKWEAR derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en ASG WORKWEAR een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door ASG WORKWEAR opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

Artikel 9. Deelleveringen

Het is ASG WORKWEAR toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is ASG WORKWEAR bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 10. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland moeten worden gebruikt is ASG WORKWEAR er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren producten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen ASG WORKWEAR en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan ASG WORKWEAR omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien ASG WORKWEAR de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is ASG WORKWEAR bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ASG WORKWEAR zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ASG WORKWEAR bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12. Garantie

1. ASG WORKWEAR garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde producten betrekking hebbende factuur. De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op het materiaal van de geleverde producten, normale gebruiksslijtage van producten tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. ASG WORKWEAR kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Onjuiste toepassing van de geleverde producten, anders dan volgens de door ASG WORKWEAR geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.

5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

6. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van ASG WORKWEAR, van de geleverde producten heeft plaats gevonden.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ASG WORKWEAR geleverde producten blijven het eigendom van ASG WORKWEAR totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met ASG WORKWEAR gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door ASG WORKWEAR geleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ASG WORKWEAR dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin ASG WORKWEAR haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ASG WORKWEAR zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ASG WORKWEAR zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna doch uiterlijk binnen 48 uur mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste producten zijn geleverd.

- of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het aantal dat is overeengekomen.

- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan ASG WORKWEAR te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan ASG WORKWEAR

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ASG WORKWEAR worden geretourneerd.

 

Artikel 15. Ruilen/Annuleren

1. Koper heeft het recht de bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 8 dagen nadat koper, of een derde door koper aangewezen partij, niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. De beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via een brief, email of telefoon) aan ASG WORKWEAR worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

2. ASG WORKWEAR is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de koper binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

- kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;

- het ongebruikte en onbeschadigde, complete product;

- de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product;

3. Koper heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij:

- afgeprijsde producten of producten die onderdeel zijn van een promotionele actie (voucher, actie, promotie, etc.)

- producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald;

- volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4. Indien koper een beroep doet op het recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat koper aan ASG WORKWEAR kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ASG WORKWEAR’s bezit te zijn. Deze producten kunnen worden afgeleverd bij de ASG Workwear-vestiging, danwel op kosten van de koper aan ASG WORKWEAR worden verzonden. Alle eventuele (gevolg) kosten voor ruilen/annuleren zijn altijd voor de koper.

 

Artikel 16. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

- in euro’s

- exclusief BTW

- op basis van door ASG WORKWEAR gehanteerde minimum hoeveelheden

- exclusief transportkosten

- af fabriek

2. Indien ASG WORKWEAR met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is ASG WORKWEAR niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien ASG WORKWEAR kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 17. Betaling

1. Betaling dient te geschieden vooraf of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ASG WORKWEAR aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd indien dit is overeengekomen.

2: Indien in de offerte of opdrachtbevestiging een voorschotbedrag is gevraagd dient deze binnen 5 dagen na retourzenden van de opdrachtbevestiging te worden betaald. Een opdrachtbevestiging is uitsluitend geldig na het retour ontvangen van de betreffende opdrachtbevestiging én de betaling van het voorschot. Bestelling cq levering vindt pas plaats na retour ontvangen van de opdrachtbevestiging en de betaling van het voorschot.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van ASG WORKWEAR en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 18. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.

2. Indien ASG WORKWEAR aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 Artikel 19. Aansprakelijkheid

ASG WORKWEAR is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. ASG WORKWEAR is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ASG WORKWEAR of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van ASG WORKWEAR is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van ASG WORKWEAR in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en ASG WORKWEAR aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van ASG WORKWEAR beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De door de koper aangeleverde producten worden op de koper hun risico verwerkt. De ontstane schade door het verwerken van de producten kunnen op geen enkele wijze worden verhaald op ASG WORKWEAR tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.

 

Artikel 20. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ASG WORKWEAR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ASG WORKWEAR niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van ASG WORKWEAR daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ASG WORKWEAR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ASG WORKWEAR niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien ASG WORKWEAR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 21. Geschillenbeslechting

De door ASG Workwear aangewezen rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.  

Laatste nieuws

Safe Lace

 

Nooit geen losse veters meer!

 

Struikelen en vallen op de werkvloer staan al jaren op de eerste plaats in de top 5 van bedrijfsongevallen. Dat is nu verleden tijd met de Safe Lace.. Safe Lace zorgt ervoor dat de strik op zijn plek blijft zitten en deze dus niet verslapt of langzaam los gaat. De schoen blijft daardoor stevig om je voet zitten.

Vanaf nu verkrijgbaar in onze showroom.

 

Onze merken

merk
merk
merk
merk
merk
merk
merk
merk
merk
merk
shirt Meer dan
3000 producten
veilig Persoonlijke
service
passen Kleding passen
mogelijk